فوریت های سیستم عصبی 4000 تومان

نسخه PDF دارد

فوریت های سیستم عصبی

فوریت های سیستم عصبی آسیب های صورت  باوجود که آسیب های صورت ممکن است بسیارساده باشنداما به دلیل به مخاطره انداختن راه هوایی در ردیف آسیبهای تهدیدکننده حیات محسوب میشوند.َبه علاوه در تروماهای شدید [...]

مشاهده و دانلود
مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی 4000 تومان

نسخه PDF دارد

مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی

مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی دارو های آرام بخش وخواب آور دارو ها از طریق اثر بر مناطق خاصی از مغز یا از طریق اثربر واسطه های شیمیایی موجب تغییر در اعمال سیستم عصبی میشود . سیتم اعصاب [...]

مشاهده و دانلود
اندیکاتریکس 5000 تومان

نسخه PDF دارد

اندیکاتریکس

اندیکاتریکس شکلی هندسی هستند که مبین بزرگی ضریب شکست و جهت ارتعاش نور عبوری در هر نقطه در داخل بلور می باشد. بیضی هست که در آن اندازه بردارها از مرکز بیضی تا سطح آن مبین بزرگی و جهت ارتعاش نور [...]

مشاهده و دانلود
انسان موجودی زنده 5000 تومان

نسخه PDF دارد

انسان موجودی زنده

انسان موجودی زنده اما در همه ی سلول ها سه قسمت اصلی غشاء، هسته و سیتوپلاسم دیده می شود. بدن همه جانوران از سلول های مختلفی درست شده است و کارهای متفاوتی انجام می دهند. سلول راه های عبور مواد از [...]

مشاهده و دانلود
بکرزایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

بکرزایی

بکرزایی چیست؟ —نوعی تولید مثل غیر جنسی است که در آن از تخمک لقاح نیافته یک فرد کامل به وجود می آید. این پدیده در تعداد زیادی از بی مهرگان و مهره داران شامل گونه هایی نظیر نماتودها، شکم پایان، سخت [...]

مشاهده و دانلود
رفتارشناسی شتر 5000 تومان

نسخه PDF دارد

رفتارشناسی شتر

رفتارشناسی شتر شتر نر، بویژه در فصل جفتگیری و یا مستی، دوره هایی از رفتارهای عصبی و ناخوشایند از خود بروز می دهد و ممکن است که صداهای بلند و آزاردهنده ای از خود بیرون آورد، هنگامی که حیوان چنین [...]

مشاهده و دانلود
تیامین 5000 تومان

تیامین

تیامین از ویتامین های محلول در آب می باشد و اگر بیشتر از نیاز دریافت شوند دفع می گردند. چون در آب محلول هستند، راحت تر جذب می شوند ، در بدن ذخیره نمی شوند مگر به میزان کم و در اعمال بسیار حیاتی [...]

مشاهده و دانلود
ریخت شناسی تاس ماهیان 5000 تومان

ریخت شناسی تاس ماهیان

ریخت شناسی تاس ماهیان دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج ردیف طولی از صفحات استخوانی ( اسکوت های ) بزرگ بر روی بدن : یک ردیف پشتی ، دو ردیف جانبی و دو ردیف شکمی یا جانبی شکمی است ؛ [...]

مشاهده و دانلود
جوندگان 5000 تومان

جوندگان

جوندگان شناسایی محل و تخمین جمعیت موشها: –    برای مبارزه با موشها باید اطلاعات کافی از محل زندگی و تعداد تقریبی آنها در اختیار داشته باشیم – راهنمایی وجود موش در یک محل سوراخ محل [...]

مشاهده و دانلود
میکروبیولوژی مواد غذایی 5000 تومان

میکروبیولوژی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی منابع آلودگی میکروبی ماهی در طی فرآوری اولیه آب مورد استفاده برای خنک نگه داشتن ماهی بعد از برداشت اندامهای گوارشی ماهی اسیب به ماهی در حین صید و نقل و انتقال چرخ کردن/خرد [...]

مشاهده و دانلود
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 5000 تومان

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی گارفورث: هر چند هدف ترویج به صورت سنتی افزایش تولید بوده ولی اخیرا زمینه هایی چون تأمین امنیت غذایی، بهبود تغذیه، برابری و ریشه کنی فقر جزو اهداف سازمان های ترویجی [...]

مشاهده و دانلود
سرخجه 5000 تومان

سرخجه

سرخجه علایم بالینی: ۱-مرحله ی آغازین:که به طور معمول نشانه ها خفیف و حتی ناچیزند.ممکن است سرفه و سرخ شدن گلو همراه باتب خفیف یا بدون تب وجود داشته باشد.این نشانه ها بطور کلی خفیف و بدون اهمیت اند [...]

مشاهده و دانلود