حواس 5000 تومان

نسخه PDF دارد

حواس

üحس های پیکری Extroceptive :      درد، ارتعاش، فشار، تماس و … ü ü حس های پیکری Introceptive : از بخشهای درونی به CNS می رسند. ü ü حس های پیکریProprioceptive: از عضلات و زردپی ها به CNS می [...]

مشاهده و دانلود
نکاتی در مورد صعود به کوه 5000 تومان

نکاتی در مورد صعود به کوه

انجمن پزشکی کوهستان ایران: محققان بین استرس مضر و زیان آور   و استرس مثبت و سودمند تفاوت قایل شده اند. منظور از استرس مثبت آن استرسی است که موجب فعال شدگی روانشناختی و فیزیولوژیک می شود و فرد را [...]

مشاهده و دانلود
پشت گرد(کیفوز پشتی)KYPHOSIS 5000 تومان

پشت گرد(کیفوز پشتی)KYPHOSIS

تعریف:افزایش بیش از حد طبیعی تحدب مهره های پشتی را به عنوان گوژ پشتی یا پشت گرد یا کیفوز میگویند انواع کیفوز: ( Mobile kyphosis) .کیفوز برگشت پذیر۱ مثل کیفوز ناشی از ضعف عضلات با کیفوز جبرانی که [...]

مشاهده و دانلود
تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت 5000 تومان

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

استارت کوتاه: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر فاصله کمی دارند(۳۰ سانتی متر). مزایای بیو مکانیکی استارت کوتاه: مرکز ثقل بالاتر قرار گرفته، در نتیجه فرد تعادل کمتری داشته و سریع از جای خود [...]

مشاهده و دانلود
اشکال دارویی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

اشکال دارویی

چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟ v عوامل وابسته به دارو v الف) قدرت زیاد داروها v عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار v تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف v v ب) حفاظت از دارو [...]

مشاهده و دانلود