بخش پاورپوینت علوم باغبانی

مقالات تخصصی و کاربردی علوم باغبانی

آمار خسارت علفهای هرز در گندم

آمار خسارت علفهای هرز در گندم

گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است. در محصولات رشد...

گیاهان زینتی

گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بخشی از کل گیاهان موجود در دنیا هستند که بر اساس سلیقه انسان و دارا بودن خصوصیات ویژه...

علف های هرز

علف های هرز

عنوان ها: تعریف علف هرز تقسیم بندی مختلف علف های هرز روشهای مختلف کنترل علف های هرزخسارات ناشی از استرس...

اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن

اهمیت آفات جانوری در صنعت و مبارزه با آن

از نظر انسان و دیدگاه تنگ نظرانه آن به خاطر در نظر گرفتن سود فوری و یا زیان فوری جانوران...

اقسام غذا

اقسام غذا

۱- لطیف و کثیف    ۲- کثیر الغذا و قلیل الغذا    ۳- صالح الکیموس و فاسد الکیموس لطیف و...

بهداشت کشاورزی

بهداشت کشاورزی

طرح بهداشت کشاورزی صنعت کشاورزی یکی از بخش های مهم وبا ارزش هر جامعه است ودرصد زیادی از شاغلین دراین...

آفات و بیماریهای گندم و کلزا

آفات و بیماریهای گندم و کلزا

گندم یکی از محصولات استراتژیک و زراعی یک کشور است. تولید موفق آن در ارتباط مستقیم با: کشت صحیح ،...

آفات مهم درختان گردو

آفات مهم درختان گردو

نحوه خسارت کرم سیب  به درختان گردو:نحوه خسارت این آفت روی درختان گردو بر حسب نسل آن متفاوت است، به...

مدیریت آبیاری

مدیریت آبیاری

بکارگیری مصنوعی آب در زمین و خاک می باشد. به عبارت دیگر پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک...

اندازه گیری رطوبت خاک

اندازه گیری رطوبت خاک

پاورپوینت نصویری می باشد qروش وزنی qروش حجمی qنوترون متر qتابش گاما qانعکاس سنجی زمانی qبلوک گچی qتانسیومتر

روابط آب , خاک و گیاه

روابط آب , خاک و گیاه

روابط آب و خاک و گیاه خاک گیاه علفى سریع‌الرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین...

کودهای عالی گیاهان سبز

کودهای عالی گیاهان سبز

کود سبز شامل گیاهی است که آنرا قبل از کاشت محصول اصلی کشت کرده و بعد از مقداری رشد سبزینه...

برنامه راهبردی مراتع کشور

برنامه راهبردی مراتع کشور

۱- کلیات نحوه تدوین برنامه نگاهی به برنامه چهارم ۲- وضع موجود مراتع کشور – قوانین و مقررات – سطح...

اندیکاتریکس

اندیکاتریکس

اندیکاتریکس شکلی هندسی هستند که مبین بزرگی ضریب شکست و جهت ارتعاش نور عبوری در هر نقطه در داخل بلور...

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی گارفورث: هر چند هدف ترویج به صورت سنتی افزایش تولید بوده ولی اخیرا زمینه هایی...