بخش پاورپوینت نفت

مقالات تخصصی و کاربردی رشته مهندسی نفت

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

الف – کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار...