ابزار های جدید کنترل کیفی
رایگان
ابزار های جدید کنترل کیفی

ابزار های جدید کنترل کیفی u1-برای هر عنصری که با موضوع درگیرمیشود یک نماد به نموداراضافه کنیم u2-هرعنصر را با بقیه مقایسه کنیم.ازتاثیر فلشها برای اتصال عناصرمرتبط به هم استفاده کنیم(تاثیری هرعنصررابرعنصردیگرنمایش دهیم) u-اگر۲عنصربریکدیگرتاثیرمیگذارندبرای بازتاب قوی ترباید فلش رارسم کنیم. [...]

مشاهده و دانلود
سیستم تولید به موقع
رایگان
سیستم تولید به موقع

سیستم تولید به موقع : سیستم تولید به موقع (just in time)یکی از پیشرفته ترین سیستم های برنامه ریزی است. سیستم تولید به موقع که نخستین بار توسط تانیچی اونو در شرکت تویوتا به کار گرفته شد. از فواید این سیستم می توان به کاهش قابل توجه کار در جریان ساخت٬زمان تحویل محصول به مشتری٬فضای […]

مشاهده و دانلود