آرشیو مربوط به برچسب : اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی تعریف NIOSH در مورد (CTD): ضایعه تجمعی ناشی از تروما (CTD) عبارت است...