سازگاری فرآیندهای یادگیری رایگان

سازگاری فرآیندهای یادگیری

سازگاری فرآیندهای یادگیری چه زمانی می توان همزمان با حداقل کردن ریسک مشاهدات،ریسک واقعی را نیز کم کرد؟ فهرست مطالب مقدمه همگرایی آنتروپی مجموعه ای از توابع شروط همگرایی تئوری غیر قابل رد کردن [...]

مشاهده و دانلود