سازگاری فرآیندهای یادگیری 5000 تومان

سازگاری فرآیندهای یادگیری

سازگاری فرآیندهای یادگیری چه زمانی می توان همزمان با حداقل کردن ریسک مشاهدات،ریسک واقعی را نیز کم کرد؟ فهرست مطالب مقدمه همگرایی آنتروپی مجموعه ای از توابع شروط همگرایی تئوری غیر قابل رد کردن [...]

مشاهده و دانلود