آرشیو مربوط به برچسب : اصول نظری و فلسفی تفکر فازی

منطق فازی

منطق فازی

منطق فازی  که در آن توضیح مختصر و جامعی در مورد داده کاوی نیز موجود می باشد. محور مطالب بخش...