الگوریتم های ترسیم – گرافیک رایگان

الگوریتم های ترسیم – گرافیک

الگوریتم های ترسیم – گرافیک پاره خط در صحنه با مواضع مختصات دو رأس آن تعریف می شود و سپس سیستم گرافیکی نزدیکترین مواضع پیکسلی را در طول مسیر خطی بین دو رأس تعیین کند. خط به مجموعه ای از [...]

مشاهده و دانلود