آرشیو مربوط به برچسب : انواع داده اولیه

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی توسعه زبانهای اولیه زبانهای مبتنی بر اعداد (اواخر دهه ۱۹۳۰ تا اوایل دهه...