آرشیو مربوط به برچسب : انواع شبیه سازی

جزوه شبیه سازی کامپیوتر- بخش اول

جزوه شبیه سازی کامپیوتر- بخش اول

جزوه شبیه سازی کامپیوتر بخش اول منابع Discrete Event System Simulation, Jerry Banks et all, Fourth Edition, 2005, Prentice-Hall شبیه‌سازی...