آرشیو مربوط به برچسب : برخورد اورژانسی با تشنج

برخورد اورژانسی با تشنج

برخورد اورژانسی با تشنج

برخورد اورژانسی با تشنج —تشنج(seizure): حالتی ناشی از فعالیت فراوان غیر طبیعی نرونها در کورتکس مغز یا سیستم لیمبیک عمقی...