آرشیو مربوط به برچسب : برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس

برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس

برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس

برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس هدف از بررسی، تاثیر برنامه‌ریزی بازاریابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته ‌شده در سازمان بورس...