برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس 5000 تومان

برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس

برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس هدف از بررسی، تاثیر برنامه‌ریزی بازاریابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته ‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است، با شناسایی عوامل مهم عناصر آمیخته بازاریابی [...]

مشاهده و دانلود