آرشیو مربوط به برچسب : تئوری بازيها در هوش مصنوعی

تئوری بازیها در هوش مصنوعی

تئوری بازیها در هوش مصنوعی

تئوری بازیها در هوش مصنوعی بازی ها چه هستند و چرا مطالعه میشوند؟ بازی ها: حالتی از محیطهای چند عاملی را...