تاریخچه آموزش و پرورش 5000 تومان

تاریخچه آموزش و پرورش

تاریخچه آموزش و پرورش : نهاد آموزش و پرورش تحت تاثیر دو عامل بوده است: حکومت خاستگاه اجتمایی اقتدار طلبان جامعه آموزش و پرورش شامل ماهیتی محافظه کارانه و خصلتی طبقاتی و مخصوص قشر مرفه و اشرافی [...]

مشاهده و دانلود