آرشیو مربوط به برچسب : تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش

تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش

تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش

تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش نمای نیم رخ وضعیت بیمار: بیمار در حالت نیمرخ خوابیده راست یا چپ قرار...