آرشیو مربوط به برچسب : تقویت لیبر

کنفرانس القا لیبر

کنفرانس القا لیبر

کنفرانس القا لیبر ›تعریف القا : تحریک انقباضات قبل از شروع خود به خود لیبر است.(یا بدون پارگی پرده ها)...