آرشیو مربوط به برچسب : توسعه زبانهای اولیه

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی توسعه زبانهای اولیه زبانهای مبتنی بر اعداد (اواخر دهه ۱۹۳۰ تا اوایل دهه...