ابزار های جدید کنترل کیفی 5000 تومان

ابزار های جدید کنترل کیفی

ابزار های جدید کنترل کیفی u1-برای هر عنصری که با موضوع درگیرمیشود یک نماد به نموداراضافه کنیم u2-هرعنصر را با بقیه مقایسه کنیم.ازتاثیر فلشها برای اتصال عناصرمرتبط به هم استفاده کنیم(تاثیری [...]

مشاهده و دانلود