خوشه بندی داده با الگوریتم K-means 5000 تومان

خوشه بندی داده با الگوریتم K-means

خوشه بندی داده با الگوریتم K-means مقاله ای مفید در مورد خوشه بندی. ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادهﻫﺎ، ﺧﻮﺷﻪ  ﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺸﺎﺑﻪ، درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی [...]

مشاهده و دانلود