بازار کار-اشتغال و بیکاری 5000 تومان

بازار کار-اشتغال و بیکاری

بازار کار-اشتغال و بیکاری: کار Work کار هر نوع فعالیت انسان – جسمی یا فکری – است که به ایجاد کالا یا خدمت قابل مبادله در بازار می انجامد. ۱- محصول ناخالص داخلیGDP Gross Domestic Product محصول [...]

مشاهده و دانلود