جزوه درسی اصول مهندسی زلزله 5000 تومان

جزوه درسی اصول مهندسی زلزله

جزوه درسی اصول مهندسی زلزله یک جرم  که توسط یک فنر و یک کمک فنر به تکیه گاه متصل می باشد یا یک سیستم با رفتار ارتجاعی نظیر قاب شکل زیر ، که تحت اثر نیروی تابع زمان قرار دارند، در نظر گرفته می [...]

مشاهده و دانلود