رویکرد بالینی درمان اعتیاد 5000 تومان

رویکرد بالینی درمان اعتیاد

رویکرد بالینی درمان اعتیاد مواد اعتیاد آور معمول شامل الکل، نیکوتین، باربیتورات، بنزودیازپین، اپوئیدها و محرکها می باشد. اعتیادهای رفتاری، همچنین معروف به پروسه اعتیاد، از قبیل قماربازی، اختلالات [...]

مشاهده و دانلود