سیستم گرایان در مدیریت 5000 تومان

سیستم گرایان در مدیریت

سیستم گرایان در مدیریت : پنجمین مکتب از دوره نوین مدیریت، سیستم گرایان نام دارد. مجموعه ای از عنصر و اجزا که با هم در ارتباط متقابل هستند و مجموعه واحدی را تشکیل می دهد و نقش معینی را ایفا می [...]

مشاهده و دانلود