برنامه ملی مبارزه با سل 5000 تومان

برنامه ملی مبارزه با سل

برنامه ملی مبارزه با سل هدف کلی: کاهش هر چه سریعتر شیوع سل در جامعه است تا آنجاکه این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی جامعه مطرح نباشد. مقدمه بر طبق اهداف توسعه هزاره و برنامه جهانی مبارزه با سل [...]

مشاهده و دانلود