مدیریت مواد و کارخانه 5000 تومان

مدیریت مواد و کارخانه

مدیریت مواد و کارخانه بر این اساس ارزیابی، مبتنی بر سه مرحله خواهد بود: در اولین مرحله استراتژی و اهداف کلی سازمان و یا برنامه تبیین ‌می گردد. مرحلۀ دوم در بردارندۀ تعریف و ممیزی فعالیت ها است. [...]

مشاهده و دانلود