ویژگی آزمون استاندارد 5000 تومان

ویژگی آزمون استاندارد

ویژگی آزمون استاندارد ◄طراحی توسط افراد متخصص و آموزش دیده در تست‌سازی ◄اجرا روی گروه وسیعی از آزمودنی‌ها تحت شرایط یکسان ◄پاسخ‌ها با روش‌های یکسان استاندارد نمره‌گذاری می‌شود ◄تفسیر نمره‌ها از [...]

مشاهده و دانلود