انتقال حرارت 5000 تومان

انتقال حرارت

انتقال حرارت دکتر رمضانی: هولمن کتاب خوبی ست اما در مورد ریاضیاتش گذرا عمل کرده است. این کورپورا‌ این نقص را ندارد. معمولا کاملتر است از هولمن  گرچه بیشتر در مهندسی مکانیک مطرح است.‌ این درحالی [...]

مشاهده و دانلود