شبکه های VLSI-ULSI 5000 تومان

شبکه های VLSI-ULSI

چکیده مقاله یک سیستم یکپارچه را برای طراحی فیزیکی شبکه های VLSI-ULSI اجرا وبررسی می کند.مکانیزم سلسله مراتبی تشریح وکارآمدیزیادی دارد.سیستم های طراحی فیزیکی در سه لایه مختلف جمع می شوند که [...]

مشاهده و دانلود