آشنایی با خودرو 5000 تومان

آشنایی با خودرو

آشنایی با خودرو بوق بر اساس مقررات جاری در جامعه اروپا، بوق (یا وسیله هشدار دهنده صوتی)باید صدایی یکنواخت تولید کند . طبق این مقررات استفاده ازبوقهای آژیر مانند یا آهنگین ممنوع است .بیشتر بوقها [...]

مشاهده و دانلود