آرشیو مربوط به برچسب : درس اول ادبیات نهم

درس اول ادبیات نهم

درس اول ادبیات نهم

درس اول ادبیات نهم آفزینش همه تنبیه خداوند دل استبامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا...