درس اول ادبیات نهم 5000 تومان

درس اول ادبیات نهم

درس اول ادبیات نهم آفزینش همه تنبیه خداوند دل استبامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهارآفرینش همه تنبیه خداوند دلست دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار این همه نقش عجب بر [...]

مشاهده و دانلود