زبان مصنوعی 5000 تومان

زبان مصنوعی

زبان مصنوعی فهرست ساختار زبان و مزه ها ساختار سلول های چشایی سنسور مزه ساختار سنسور مزه پاسخ انواع سنسور ها دیاگرام تشخیص مزه نتیجه گیری زبان انسان قادر به چشیدن ۵ مزه اصلی می باشد و بر اساس [...]

مشاهده و دانلود