آموزش الزامات عمومی ساختمان 5000 تومان

آموزش الزامات عمومی ساختمان

آموزش الزامات عمومی ساختمان تنظیم مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد. این وزارتخانه با تشکیل [...]

مشاهده و دانلود