آرشیو مربوط به برچسب : شبکه فازی عصبی gmdh

طراحی شبکه فازی عصبی به روش GMDH

طراحی شبکه فازی عصبی به روش GMDH

طراحی شبکه فازی عصبی به روش GMDH طراحی و پیاده سازی شبکه فازی-عصبی به روش GMDH جهت شناسایی  و  دسته...