آرشیو مربوط به برچسب : شبکه های 2016

شبکه های VLSI-ULSI

شبکه های VLSI-ULSI

چکیده مقاله یک سیستم یکپارچه را برای طراحی فیزیکی شبکه های VLSI-ULSI اجرا وبررسی می کند.مکانیزم سلسله مراتبی تشریح وکارآمدیزیادی...