آرشیو مربوط به برچسب : شش سیگما چیست

شش سیگما

شش سیگما

شش سیگما دمینگ شش سیگما را واژه ای در برگیرنده مفهوم مستمر فرایندهای روزمره می داند .آنچه به عنوان بهبود...