اختلال در یادگیری ریاضی رایگان

اختلال در یادگیری ریاضی

اختلال در یادگیری ریاضی مقدمه: (مشکل و اختلال به علت عدم رشد عقلی و درک مفاهیم انتزاعی کودکان) دشواری و پیچیدگی مفاهیم و اهیمت ریاضات باعث تنش و تعارض در دانش آموزان میشود. نارسایی در ریاضیات سطح [...]

مشاهده و دانلود