آرشیو مربوط به برچسب : قانون لا چیست ؟

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار دنیا در حال توسعه؛ محاسبات و سنسورها قانون لا: تعداد ترانزیستورها هر ۱۸ ماه...