منطق فازی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

منطق فازی

منطق فازی  که در آن توضیح مختصر و جامعی در مورد داده کاوی نیز موجود می باشد. محور مطالب بخش اول:مبانی نظری پیشینه شکل گیری تفکر فازی تفکر فازی در جستجوی نقد تفکر ارسطویی اصول نظری و فلسفی تفکر [...]

مشاهده و دانلود