آرشیو مربوط به برچسب : نظام مدیریت و پشتیبانی تصمیم

نظام مدیریت و پشتیبانی تصمیم

نظام مدیریت و پشتیبانی تصمیم

نظام مدیریت و پشتیبانی تصمیم: اولین اقدام رسمی در ایجاد سیستم مبتنی بر کامپیوتر که اطلاعات حل مسئله را برای...