آرشیو مربوط به برچسب : نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها

نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها

نکاتی در استفاده از ضدعفونی کننده ها

مقدمه به دلیل احتمال ورود اجرام پاتوژن به مراکز پرورش دام و طیور و کلینیک هابه برنامه های ضدعفونی نیاز...