آرشیو مربوط به برچسب : ویژگی طراحی آزمون استاندارد

ویژگی آزمون استاندارد

ویژگی آزمون استاندارد

ویژگی آزمون استاندارد ◄طراحی توسط افراد متخصص و آموزش دیده در تست‌سازی ◄اجرا روی گروه وسیعی از آزمودنی‌ها تحت شرایط...