تئوری بازیها در هوش مصنوعی 5000 تومان

تئوری بازیها در هوش مصنوعی

تئوری بازیها در هوش مصنوعی بازی ها چه هستند و چرا مطالعه میشوند؟ بازی ها: حالتی از محیطهای چند عاملی را نشان می دهند که: محیطهای رقابتی، که در آنها اهداف عاملها با یکدیگر برخورد دارند، منجر به [...]

مشاهده و دانلود