آرشیو مربوط به برچسب : کتاب دانشگاهی الگوریتم زمانبندی

آشنایی با الگوریتم های زمانبندی

آشنایی با الگوریتم های زمانبندی

آشنایی با الگوریتم های زمانبندی اهداف زمانبندی پردازنده Utilization پردازنده- تا جای ممکن، پردازنده اشغال نگه داشته شود. برون دهی- تعداد...