آرگونومی و کار زنان
رایگان
آرگونومی و کار زنان

آرگونومی و کار زنان   با افزایش تعداد زنان شاغل ‌، نگرانی در مورد سلامتی و امنیت آنها نیز افزایش می یابد .علاوه برخطرات ابتدایی  برای همه کارگران ، مواردی خاص سلامتی و ایمنی کارگران زن  وجود دارد که موانعی برای  ورود و باقی ماندن زنان درمحیط کارایجاد می کند.بهبود شرایط کار برای زنان در […]

مشاهده و دانلود