آشنایی با الگوریتم نزدیک ترین همسایه ها KNN
رایگان
آشنایی با الگوریتم نزدیک ترین همسایه ها KNN

آشنایی با الگوریتم نزدیک ترین همسایه ها KNN اطلاعات مورد نیاز برای الگوریتم نزدیک ترین همسایه ها KNN : داده های مورد بررسی با هر تعداد شاخص ورودی و خروجی هدف : یافتن بهترین کلاس برای یک داده به طوری که با اعضای ان کلاس کمترین فاصله را داشته باشد.

مشاهده و دانلود