کنفرانس القا لیبر
رایگان
کنفرانس القا لیبر

کنفرانس القا لیبر ›تعریف القا : تحریک انقباضات قبل از شروع خود به خود لیبر است.(یا بدون پارگی پرده ها) ›در مواردی که سرویکس بسته و فاقد افاسمان است، القای لیبر اغلب با آماده سازی سرویکس آغاز می شود و در این روند برای نرم و باز کردن سرویکس عموما از پروستاگلندین ها استفاده می […]

مشاهده و دانلود