برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس
رایگان
برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس

برنامه ریزی بازاریابی در عملکرد بورس هدف از بررسی، تاثیر برنامه‌ریزی بازاریابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته ‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است، با شناسایی عوامل مهم عناصر آمیخته بازاریابی و متغیرهای مهم تاثیرگذار برنامه‌ریزی بازاریابی بر عملکرد شرکتها، نقاط ضعف و قوت وضع موجود شناسایی [...]

مشاهده و دانلود