بودجه شرکتهای دولتی
رایگان
بودجه شرکتهای دولتی

بودجه شرکتهای دولتی مقدمه چهار شیوه مهم بودجه ریزی –افزایشی (Incremental) –برنامه ای (Programing) –مبنای صفر ZB –عملیاتی PB این روشها قواعد تصمیمات بودجه ای و استاندارد سنجش موفقیت مشخص کرده اند انتخاب آنها توسط دولتها به شرایط بستگی دارد (ضرورت نهادی، مالی، حقوقی و اقتصادی، جهت گیری [...]

مشاهده و دانلود