تجزیه تحلیل صورتهای مالی
رایگان
تجزیه تحلیل صورتهای مالی

تجزیه تحلیل صورتهای مالی میزان دسترسی شرکت به منابع , برای پاسخگویی به نیازهایی نقدی را نقدینگی گویند. در این بخش , برخی ار ابزارهای تجزیه وتحلیل صورت های مالی که برای ارزیابی ریسک نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرند, معرفی میشوند. مبحث آغازین این فصل, اهمیت نقدینگی وارتباط آن با سرمایه در گردش [...]

مشاهده و دانلود